Dị Thế Lưu Đày

Chương 1-2: [Lưu đày] Trích đoạn nhỏ (2)Nguyên ác ma kéo vị vu giả thiện lương té ngã trên đất lên, há mồm gặm cắn.

Côn Bằng vương, Tư Thản, ông lão Phong Ngữ: “…”

Chuột vương nảy giờ chả hiểu cái cóc khô gì: Quái hai chân đều thật kì quái!

Cửu Phong bay lên, tức giận kêu: “Đồ bại hoại! Buông Mặc ra! Kiệt!”

Nghiêm Mặc liếm liếm môi Nguyên ác ma, cười đầy vẻ cưng chìu: “Hôn đủ chưa? Chính sự chưa làm xong đâu, chờ giải quyết xong thì sẽ thỏa mãn tên yêu tinh nhỏ anh một phen.”

Tên yêu tinh nhỏ Nguyên Chiến: “…”


Zombie: Tui mệt tim với hai ông này quá, từ người yêu bé nhỏ thăng cấp thành yêu tinh nhỏ rồi, đăng lên kéo người mệt tim chung với tui


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.