Dị Thế Lưu Đày

Chương 1-7: [Lưu đày] Trích đoạn ngắn 7“Tôi lo cho vinh dự của bà xã tôi.”

“Cút!” Nghiêm Mặc cười mắng: “Anh học cái lời này từ chỗ nào vậy hả?”

“Từ em đó.”

“Gọi tôi là ông xã, ngoan ~”

Nguyên Chiến ngoan ngoãn mở miệng: “Ông xã.”


Lạy trúa, anh Chiến cưng chết mọe uhuhuhu, nửa đêm không chịu nổi phải post một khúc để quắn quéo đó _(:3″ ∠)_


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.