Dị Thế Lưu Đày

Chương 1-8: [Lưu đày] Trích đoạn ngắn 8Một đoạn nhỏ về cp anh cảnh sát =)))


“Hay là tôi liếm ‘đồ chơi’ của em, vậy có tính là huề nhau không? Tôi đã từng thấy thủ lĩnh bọn em liếm chỗ đó của tư tế bọn em.”

Nguyên Băng dại ra: “Anh, anh thấy hồi nào? Không đúng! Tên khốn kia chắc chắn là biết anh đang nhìn lén, hắn cố ý làm vậy cho anh xem!”

“Tôi cũng nghĩ thế, cơ mà tôi thấy Nghiêm Mặc được hắn liếm thật sự rất thoải mái, chúng ta có nên thử không?”

Nguyên Băng lại lần nữa dại ra: “…Anh! Mẹ nó chúng ta đang cãi nhau đó có được không, vì sao lại nhảy sang cái chuyện này!?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.